ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM ĐIỆN TỬ DỰA TRÊN NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI DÙNG TRÊN INTERNET


Van-Duyet Le / [email protected]
Trần Võ Tân Nguyên / [email protected]

Nội dung

 • Giới thiệu
 • Hướng tiếp cận
 • Mô hình
  • Mô hình chung
  • Crawler
  • Tiền xử lý và phân lớp
 • Kết quả

GIỚI THIỆU

Sản phẩm

ý kiến, phản hồi

 • giúp cho những người dùng khác định hướng trong việc chọn lựa sản phẩm
 • doanh nghiệp định hướng cải tiến chất lượng.

Khó khăn

 • số lượng lớn
 • từ nhiều nguồn

thu thập tự động

đánh giá tự động

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM ĐIỆN TỬ DỰA TRÊN NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI DÙNG TRÊN INTERNET

Tình hình nghiên cứu

Hướng tiếp cận

Thu thập văn bản bình luận

Phân lớp bình luận bằng máy học (Naïve Bayes, SVM)

Lập báo cáo thống kê

Mô hình triển khai

Rút trích bình luận

 • DOM
 • Đồ thị Web

Tiền xử lý dữ liệu

 • tập dữ liệu rõ ràng
 • tách từ
 • vector hóa

Mô hình ứng dụng

 • Crawler
 • Prediction
 • Dashboard

Crawler

Prediction

Dashboard

Dashboard

Dashboard

Tổng kết

THE END