CUỘC THI ENTROPY - KHAI PHÁ DỮ LIỆU


Lê Văn Duyệt - A021
02/07/2016

Công ty QK sản xuất thịt trộn. Giám đốc thương mại cần xem xét lại kế hoạch kinh doanh.

Dự đoán doanh thu bán hàng, kinh phí cho khuyến mãi và quảng cáo năm sau.

Có nhiều câu hỏi được đặt ra

  • Chưa thể xác định là quảng cáo hay khuyến mãi là tốt.
  • KM và QC là lãng phí (và giảm doanh số)
  • Thị trường "phản chu kì" và có tính mùa vụ

Các yếu tố ảnh hưởng?

  • Quảng cáo
  • Khuyến mãi
  • Chỉ số
  • Mùa vụ
  • ...

1. Sales ~ [ Prom + Adv + Index ]

2. Sales ~ [ Prom + Adv + Index + Season ]

3. Sales ~ [ Prom + Adv + Index + Season
+ Prev.Prom + Prev.Adv ]

4. Sales ~ [ Prom + Adv + Index + Season
+ Prev.Prom x2 + Prev.Adv x2 ]

Giả thiết 1

R2 = 0.60585968

Giả thiết 2

Giả thiết 2

R2 = 0.624076656

Giả thiết 3

Giả thiết 3

Giả thiết 3

R2 = 0.90181253

Giả thiết 4

R2 = 0.918456682

TH3 TH4
$$R^2$$ 0.90181253 0.918456682
$$\bar{R}^2$$ 0.867158129 0.874966913

TH4

Mô hình:

Sales = 755,65 + 6,54Prom + 2,52Adv − 4,95Index + 66,6 Season − 3,49PrevProm + 2,87PrevAdv

Quảng cáo hay Khuyến mãi?

Sales = 755,65 + 6,54 Prom + 2,52 Adv + ...

Thị trường phản chu kỳ?

Sales = 755,65 + 6,54 Prom + 2,52 Adv − 4,95 Index + ...

Mùa vụ (nóng/lạnh)

Sales = 755,65 + ... − 4,95Index + 66,6 Season + ...

THANK YOU